โรงเรียนบ้านหนองแวงบวรวิทย์ (สพป.ขอนแก่น เขต 1) ปีงบประมาณ 2563
30 มีนาคม 2563
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย เจษฎาภรณ์(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 30 มีนาคม 2563)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
40
จำนวน(คน) 1 0 4 1 0 34
ร้อยละ 2.50 % 0.00 % 10.00 % 2.50 % 0.00 % 85.00 %
ระดับประถมศึกษา
86
จำนวน(คน) 6 2 10 5 1 62
ร้อยละ 6.98 % 2.33 % 11.63 % 5.81 % 1.16 % 72.09 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
33
จำนวน(คน) 1 0 4 0 0 28
ร้อยละ 3.03 % 0.00 % 12.12 % 0.00 % 0.00 % 84.85 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 159 คน
จำนวน(คน) 8 2 18 6 1 124
ร้อยละ 5.03 % 1.26 % 11.32 % 3.77 % 0.63 % 77.99 %

126 : 7 , 2 , 14 , 6 , 1 , 96...5.56 , 1.59 , 11.11 , 4.76 , 0.79 , 76.19 = 30 : 23.81
ข้อมูลวันที่ 30 มีนาคม 2563 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 159 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 35 คน คิดเป็นร้อยละ 22.01%

Powered By www.thaieducation.net