โรงเรียนบ้านหนองแวงบวรวิทย์ (สพป.ขอนแก่น เขต 1) ปีงบประมาณ 2562
10 พฤศจิกายน 2562
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย เจษฎาภรณ์(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 10 พฤศจิกายน 2562)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
38
จำนวน(คน) 0 0 2 2 0 34
ร้อยละ 0.00 % 0.00 % 5.26 % 5.26 % 0.00 % 89.47 %
ระดับประถมศึกษา
85
จำนวน(คน) 0 0 5 6 0 74
ร้อยละ 0.00 % 0.00 % 5.88 % 7.06 % 0.00 % 87.06 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
31
จำนวน(คน) 0 0 2 2 0 27
ร้อยละ 0.00 % 0.00 % 6.45 % 6.45 % 0.00 % 87.10 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 154 คน
จำนวน(คน) 0 0 9 10 0 135
ร้อยละ 0.00 % 0.00 % 5.84 % 6.49 % 0.00 % 87.66 %

123 : 0 , 0 , 7 , 8 , 0 , 108...0.00 , 0.00 , 5.69 , 6.50 , 0.00 , 87.80 = 15 : 12.20
ข้อมูลวันที่ 10 พฤศจิกายน 2562 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 154 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 19 คน คิดเป็นร้อยละ 12.34%

Powered By www.thaieducation.net