โรงเรียนบ้านหนองแวงบวรวิทย์ (สพป.ขอนแก่น เขต 1) ปีงบประมาณ 2562
10 มิถุนายน 2562
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย เจษฎาภรณ์(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2562)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
41
จำนวน(คน) 0 0 2 2 0 37
ร้อยละ 0.00 % 0.00 % 4.88 % 4.88 % 0.00 % 90.24 %
ระดับประถมศึกษา
80
จำนวน(คน) 1 0 7 8 0 64
ร้อยละ 1.25 % 0.00 % 8.75 % 10.00 % 0.00 % 80.00 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
31
จำนวน(คน) 0 0 2 2 0 27
ร้อยละ 0.00 % 0.00 % 6.45 % 6.45 % 0.00 % 87.10 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 152 คน
จำนวน(คน) 1 0 11 12 0 128
ร้อยละ 0.66 % 0.00 % 7.24 % 7.89 % 0.00 % 84.21 %

121 : 1 , 0 , 9 , 10 , 0 , 101...0.83 , 0.00 , 7.44 , 8.26 , 0.00 , 83.47 = 20 : 16.53
ข้อมูลวันที่ 10 มิถุนายน 2562 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 152 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 24 คน คิดเป็นร้อยละ 15.79%

Powered By www.thaieducation.net