โรงเรียนบ้านหนองบัวดีหมี (สพป.ขอนแก่น เขต 1) ปีงบประมาณ 2563
30 มีนาคม 2563
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย เจษฎาภรณ์(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 30 มีนาคม 2563)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
29
จำนวน(คน) 2 2 1 2 0 22
ร้อยละ 6.90 % 6.90 % 3.45 % 6.90 % 0.00 % 75.86 %
ระดับประถมศึกษา
62
จำนวน(คน) 2 4 5 6 0 45
ร้อยละ 3.23 % 6.45 % 8.06 % 9.68 % 0.00 % 72.58 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
0
จำนวน(คน) 0 0 0 0 0 0
ร้อยละ 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 91 คน
จำนวน(คน) 4 6 6 8 0 67
ร้อยละ 4.40 % 6.59 % 6.59 % 8.79 % 0.00 % 73.63 %

91 : 4 , 6 , 6 , 8 , 0 , 67...4.40 , 6.59 , 6.59 , 8.79 , 0.00 , 73.63 = 24 : 26.37
ข้อมูลวันที่ 30 มีนาคม 2563 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 91 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 24 คน คิดเป็นร้อยละ 26.37%

Powered By www.thaieducation.net