โรงเรียนบ้านหนองบัวดีหมี (สพป.ขอนแก่น เขต 1) ปีงบประมาณ 2562
10 มิถุนายน 2562
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย เจษฎาภรณ์(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2562)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
26
จำนวน(คน) 3 2 2 2 0 17
ร้อยละ 11.54 % 7.69 % 7.69 % 7.69 % 0.00 % 65.38 %
ระดับประถมศึกษา
62
จำนวน(คน) 2 4 6 7 0 43
ร้อยละ 3.23 % 6.45 % 9.68 % 11.29 % 0.00 % 69.35 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
0
จำนวน(คน) 0 0 0 0 0 0
ร้อยละ 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 88 คน
จำนวน(คน) 5 6 8 9 0 60
ร้อยละ 5.68 % 6.82 % 9.09 % 10.23 % 0.00 % 68.18 %

88 : 5 , 6 , 8 , 9 , 0 , 60...5.68 , 6.82 , 9.09 , 10.23 , 0.00 , 68.18 = 28 : 31.82
ข้อมูลวันที่ 10 มิถุนายน 2562 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 88 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 28 คน คิดเป็นร้อยละ 31.82%

Powered By www.thaieducation.net