โรงเรียนบ้านหนองโข่ย (ประชารัฐบำรุง) (สพป.ขอนแก่น เขต 1) ปีงบประมาณ 2563
30 มีนาคม 2563
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย เจษฎาภรณ์(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 30 มีนาคม 2563)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
28
จำนวน(คน) 4 1 1 1 0 21
ร้อยละ 14.29 % 3.57 % 3.57 % 3.57 % 0.00 % 75.00 %
ระดับประถมศึกษา
72
จำนวน(คน) 5 3 14 2 0 48
ร้อยละ 6.94 % 4.17 % 19.44 % 2.78 % 0.00 % 66.67 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
0
จำนวน(คน) 0 0 0 0 0 0
ร้อยละ 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 100 คน
จำนวน(คน) 9 4 15 3 0 69
ร้อยละ 9.00 % 4.00 % 15.00 % 3.00 % 0.00 % 69.00 %

100 : 9 , 4 , 15 , 3 , 0 , 69...9.00 , 4.00 , 15.00 , 3.00 , 0.00 , 69.00 = 31 : 31.00
ข้อมูลวันที่ 30 มีนาคม 2563 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 100 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 31 คน คิดเป็นร้อยละ 31.00%

Powered By www.thaieducation.net