โรงเรียนบ้านสวนมอนไคร่นุ่นวังหิน (สพป.ขอนแก่น เขต 1) ปีงบประมาณ 2563
30 มีนาคม 2563
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย เจษฎาภรณ์(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 30 มีนาคม 2563)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
25
จำนวน(คน) 2 2 1 1 0 19
ร้อยละ 8.00 % 8.00 % 4.00 % 4.00 % 0.00 % 76.00 %
ระดับประถมศึกษา
73
จำนวน(คน) 8 0 7 0 0 58
ร้อยละ 10.96 % 0.00 % 9.59 % 0.00 % 0.00 % 79.45 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
30
จำนวน(คน) 1 3 7 0 0 19
ร้อยละ 3.33 % 10.00 % 23.33 % 0.00 % 0.00 % 63.33 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 128 คน
จำนวน(คน) 11 5 15 1 0 96
ร้อยละ 8.59 % 3.91 % 11.72 % 0.78 % 0.00 % 75.00 %

98 : 10 , 2 , 8 , 1 , 0 , 77...10.20 , 2.04 , 8.16 , 1.02 , 0.00 , 78.57 = 21 : 21.43
ข้อมูลวันที่ 30 มีนาคม 2563 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 128 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 32 คน คิดเป็นร้อยละ 25.00%

Powered By www.thaieducation.net