โรงเรียนบ้านสวนมอนไคร่นุ่นวังหิน (สพป.ขอนแก่น เขต 1) ปีงบประมาณ 2562
10 พฤศจิกายน 2562
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย เจษฎาภรณ์(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 10 พฤศจิกายน 2562)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
25
จำนวน(คน) 2 2 1 2 1 17
ร้อยละ 8.00 % 8.00 % 4.00 % 8.00 % 4.00 % 68.00 %
ระดับประถมศึกษา
73
จำนวน(คน) 6 2 5 4 3 53
ร้อยละ 8.22 % 2.74 % 6.85 % 5.48 % 4.11 % 72.60 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
30
จำนวน(คน) 2 1 5 5 3 14
ร้อยละ 6.67 % 3.33 % 16.67 % 16.67 % 10.00 % 46.67 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 128 คน
จำนวน(คน) 10 5 11 11 7 84
ร้อยละ 7.81 % 3.91 % 8.59 % 8.59 % 5.47 % 65.63 %

98 : 8 , 4 , 6 , 6 , 4 , 70...8.16 , 4.08 , 6.12 , 6.12 , 4.08 , 71.43 = 28 : 28.57
ข้อมูลวันที่ 10 พฤศจิกายน 2562 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 128 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 44 คน คิดเป็นร้อยละ 34.38%

Powered By www.thaieducation.net