โรงเรียนบ้านสวนมอนไคร่นุ่นวังหิน (สพป.ขอนแก่น เขต 1) ปีงบประมาณ 2562
10 มิถุนายน 2562
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย เจษฎาภรณ์(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2562)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
23
จำนวน(คน) 3 2 1 2 2 13
ร้อยละ 13.04 % 8.70 % 4.35 % 8.70 % 8.70 % 56.52 %
ระดับประถมศึกษา
73
จำนวน(คน) 7 2 5 5 3 51
ร้อยละ 9.59 % 2.74 % 6.85 % 6.85 % 4.11 % 69.86 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
30
จำนวน(คน) 2 1 5 3 3 16
ร้อยละ 6.67 % 3.33 % 16.67 % 10.00 % 10.00 % 53.33 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 126 คน
จำนวน(คน) 12 5 11 10 8 80
ร้อยละ 9.52 % 3.97 % 8.73 % 7.94 % 6.35 % 63.49 %

96 : 10 , 4 , 6 , 7 , 5 , 64...10.42 , 4.17 , 6.25 , 7.29 , 5.21 , 66.67 = 32 : 33.33
ข้อมูลวันที่ 10 มิถุนายน 2562 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 126 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 46 คน คิดเป็นร้อยละ 36.51%

Powered By www.thaieducation.net