โรงเรียนชุมชนบ้านท่าพระ (สพป.ขอนแก่น เขต 1) ปีงบประมาณ 2563
30 มีนาคม 2563
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย เจษฎาภรณ์(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 30 มีนาคม 2563)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
52
จำนวน(คน) 17 10 6 0 0 19
ร้อยละ 32.69 % 19.23 % 11.54 % 0.00 % 0.00 % 36.54 %
ระดับประถมศึกษา
212
จำนวน(คน) 16 21 37 0 0 138
ร้อยละ 7.55 % 9.91 % 17.45 % 0.00 % 0.00 % 65.09 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
98
จำนวน(คน) 2 3 0 0 0 93
ร้อยละ 2.04 % 3.06 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 94.90 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 362 คน
จำนวน(คน) 35 34 43 0 0 250
ร้อยละ 9.67 % 9.39 % 11.88 % 0.00 % 0.00 % 69.06 %

264 : 33 , 31 , 43 , 0 , 0 , 157...12.50 , 11.74 , 16.29 , 0.00 , 0.00 , 59.47 = 107 : 40.53
ข้อมูลวันที่ 30 มีนาคม 2563 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 362 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 112 คน คิดเป็นร้อยละ 30.94%

Powered By www.thaieducation.net