โรงเรียนชุมชนบ้านท่าพระ (สพป.ขอนแก่น เขต 1) ปีงบประมาณ 2562
30 กันยายน 2562
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย เจษฎาภรณ์(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2562)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
59
จำนวน(คน) 17 10 4 0 0 28
ร้อยละ 28.81 % 16.95 % 6.78 % 0.00 % 0.00 % 47.46 %
ระดับประถมศึกษา
216
จำนวน(คน) 16 21 33 0 0 146
ร้อยละ 7.41 % 9.72 % 15.28 % 0.00 % 0.00 % 67.59 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
96
จำนวน(คน) 2 3 37 0 0 54
ร้อยละ 2.08 % 3.13 % 38.54 % 0.00 % 0.00 % 56.25 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 371 คน
จำนวน(คน) 35 34 74 0 0 228
ร้อยละ 9.43 % 9.16 % 19.95 % 0.00 % 0.00 % 61.46 %

275 : 33 , 31 , 37 , 0 , 0 , 174...12.00 , 11.27 , 13.45 , 0.00 , 0.00 , 63.27 = 101 : 36.73
ข้อมูลวันที่ 30 กันยายน 2562 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 371 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 143 คน คิดเป็นร้อยละ 38.54%

Powered By www.thaieducation.net