โรงเรียนบ้านหนองหลุบ (สพป.ขอนแก่น เขต 1) ปีงบประมาณ 2563
30 มีนาคม 2563
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย เจษฎาภรณ์(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 30 มีนาคม 2563)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
38
จำนวน(คน) 4 2 5 2 2 23
ร้อยละ 10.53 % 5.26 % 13.16 % 5.26 % 5.26 % 60.53 %
ระดับประถมศึกษา
156
จำนวน(คน) 9 5 12 4 16 110
ร้อยละ 5.77 % 3.21 % 7.69 % 2.56 % 10.26 % 70.51 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
62
จำนวน(คน) 2 2 13 1 3 41
ร้อยละ 3.23 % 3.23 % 20.97 % 1.61 % 4.84 % 66.13 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 256 คน
จำนวน(คน) 15 9 30 7 21 174
ร้อยละ 5.86 % 3.52 % 11.72 % 2.73 % 8.20 % 67.97 %

194 : 13 , 7 , 17 , 6 , 18 , 133...6.70 , 3.61 , 8.76 , 3.09 , 9.28 , 68.56 = 61 : 31.44
ข้อมูลวันที่ 30 มีนาคม 2563 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 256 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 82 คน คิดเป็นร้อยละ 32.03%

Powered By www.thaieducation.net