โรงเรียนบ้านหนองหลุบ (สพป.ขอนแก่น เขต 1) ปีงบประมาณ 2562
10 พฤศจิกายน 2562
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย เจษฎาภรณ์(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 10 พฤศจิกายน 2562)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
39
จำนวน(คน) 4 2 5 2 2 24
ร้อยละ 10.26 % 5.13 % 12.82 % 5.13 % 5.13 % 61.54 %
ระดับประถมศึกษา
155
จำนวน(คน) 9 5 42 4 26 69
ร้อยละ 5.81 % 3.23 % 27.10 % 2.58 % 16.77 % 44.52 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
63
จำนวน(คน) 2 2 13 1 3 42
ร้อยละ 3.17 % 3.17 % 20.63 % 1.59 % 4.76 % 66.67 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 257 คน
จำนวน(คน) 15 9 60 7 31 135
ร้อยละ 5.84 % 3.50 % 23.35 % 2.72 % 12.06 % 52.53 %

194 : 13 , 7 , 47 , 6 , 28 , 93...6.70 , 3.61 , 24.23 , 3.09 , 14.43 , 47.94 = 101 : 52.06
ข้อมูลวันที่ 10 พฤศจิกายน 2562 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 257 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 122 คน คิดเป็นร้อยละ 47.47%

Powered By www.thaieducation.net