โรงเรียน บ้านหนองกอยสิทธิราษฎร์บำรุง (สพป.ขอนแก่น เขต 1) ปีงบประมาณ 2562
10 พฤศจิกายน 2562
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย เจษฎาภรณ์(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 10 พฤศจิกายน 2562)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
21
จำนวน(คน) 3 0 4 0 11 3
ร้อยละ 14.29 % 0.00 % 19.05 % 0.00 % 52.38 % 14.29 %
ระดับประถมศึกษา
63
จำนวน(คน) 2 0 17 0 0 44
ร้อยละ 3.17 % 0.00 % 26.98 % 0.00 % 0.00 % 69.84 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
0
จำนวน(คน) 0 0 0 0 0 0
ร้อยละ 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 84 คน
จำนวน(คน) 5 0 21 0 11 47
ร้อยละ 5.95 % 0.00 % 25.00 % 0.00 % 13.10 % 55.95 %

84 : 5 , 0 , 21 , 0 , 11 , 47...5.95 , 0.00 , 25.00 , 0.00 , 13.10 , 55.95 = 37 : 44.05
ข้อมูลวันที่ 10 พฤศจิกายน 2562 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 84 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 37 คน คิดเป็นร้อยละ 44.05%

Powered By www.thaieducation.net