โรงเรียนบ้านแดงใหญ่(ราษฎร์คุรุวิทยาคาร) (สพป.ขอนแก่น เขต 1) ปีงบประมาณ 2563
30 มีนาคม 2563
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย เจษฎาภรณ์(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 30 มีนาคม 2563)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
25
จำนวน(คน) 4 0 2 0 0 19
ร้อยละ 16.00 % 0.00 % 8.00 % 0.00 % 0.00 % 76.00 %
ระดับประถมศึกษา
73
จำนวน(คน) 10 0 16 0 0 47
ร้อยละ 13.70 % 0.00 % 21.92 % 0.00 % 0.00 % 64.38 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
46
จำนวน(คน) 5 0 12 0 0 29
ร้อยละ 10.87 % 0.00 % 26.09 % 0.00 % 0.00 % 63.04 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 144 คน
จำนวน(คน) 19 0 30 0 0 95
ร้อยละ 13.19 % 0.00 % 20.83 % 0.00 % 0.00 % 65.97 %

98 : 14 , 0 , 18 , 0 , 0 , 66...14.29 , 0.00 , 18.37 , 0.00 , 0.00 , 67.35 = 32 : 32.65
ข้อมูลวันที่ 30 มีนาคม 2563 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 144 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 49 คน คิดเป็นร้อยละ 34.03%

Powered By www.thaieducation.net