โรงเรียนบ้านแดงใหญ่(ราษฎร์คุรุวิทยาคาร) (สพป.ขอนแก่น เขต 1) ปีงบประมาณ 2562
10 พฤศจิกายน 2562
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย เจษฎาภรณ์(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 10 พฤศจิกายน 2562)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
27
จำนวน(คน) 1 1 1 0 0 24
ร้อยละ 3.70 % 3.70 % 3.70 % 0.00 % 0.00 % 88.89 %
ระดับประถมศึกษา
78
จำนวน(คน) 2 0 6 2 3 65
ร้อยละ 2.56 % 0.00 % 7.69 % 2.56 % 3.85 % 83.33 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
48
จำนวน(คน) 1 2 6 0 0 39
ร้อยละ 2.08 % 4.17 % 12.50 % 0.00 % 0.00 % 81.25 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 153 คน
จำนวน(คน) 4 3 13 2 3 128
ร้อยละ 2.61 % 1.96 % 8.50 % 1.31 % 1.96 % 83.66 %

105 : 3 , 1 , 7 , 2 , 3 , 89...2.86 , 0.95 , 6.67 , 1.90 , 2.86 , 84.76 = 16 : 15.24
ข้อมูลวันที่ 10 พฤศจิกายน 2562 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 153 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 25 คน คิดเป็นร้อยละ 16.34%

Powered By www.thaieducation.net