โรงเรียนบ้านแดงใหญ่(ราษฎร์คุรุวิทยาคาร) (สพป.ขอนแก่น เขต 1) ปีงบประมาณ 2562
30 กันยายน 2562
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย เจษฎาภรณ์(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2562)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
26
จำนวน(คน) 1 1 1 0 0 23
ร้อยละ 3.85 % 3.85 % 3.85 % 0.00 % 0.00 % 88.46 %
ระดับประถมศึกษา
75
จำนวน(คน) 3 0 6 2 3 61
ร้อยละ 4.00 % 0.00 % 8.00 % 2.67 % 4.00 % 81.33 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
49
จำนวน(คน) 1 2 6 0 0 40
ร้อยละ 2.04 % 4.08 % 12.24 % 0.00 % 0.00 % 81.63 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 150 คน
จำนวน(คน) 5 3 13 2 3 124
ร้อยละ 3.33 % 2.00 % 8.67 % 1.33 % 2.00 % 82.67 %

101 : 4 , 1 , 7 , 2 , 3 , 84...3.96 , 0.99 , 6.93 , 1.98 , 2.97 , 83.17 = 17 : 16.83
ข้อมูลวันที่ 30 กันยายน 2562 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 150 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 26 คน คิดเป็นร้อยละ 17.33%

Powered By www.thaieducation.net