โรงเรียนบ้านแดงใหญ่(ราษฎร์คุรุวิทยาคาร) (สพป.ขอนแก่น เขต 1) ปีงบประมาณ 2562
10 มิถุนายน 2562
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย เจษฎาภรณ์(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2562)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
26
จำนวน(คน) 3 2 2 2 2 15
ร้อยละ 11.54 % 7.69 % 7.69 % 7.69 % 7.69 % 57.69 %
ระดับประถมศึกษา
74
จำนวน(คน) 5 1 10 3 6 49
ร้อยละ 6.76 % 1.35 % 13.51 % 4.05 % 8.11 % 66.22 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
49
จำนวน(คน) 2 3 5 1 2 36
ร้อยละ 4.08 % 6.12 % 10.20 % 2.04 % 4.08 % 73.47 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 149 คน
จำนวน(คน) 10 6 17 6 10 100
ร้อยละ 6.71 % 4.03 % 11.41 % 4.03 % 6.71 % 67.11 %

100 : 8 , 3 , 12 , 5 , 8 , 64...8.00 , 3.00 , 12.00 , 5.00 , 8.00 , 64.00 = 36 : 36.00
ข้อมูลวันที่ 10 มิถุนายน 2562 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 149 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 49 คน คิดเป็นร้อยละ 32.89%

Powered By www.thaieducation.net