โรงเรียนบ้านเหล่านกชุมวิทยาสรรค์ (สพป.ขอนแก่น เขต 1) ปีงบประมาณ 2563
30 มีนาคม 2563
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย เจษฎาภรณ์(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 30 มีนาคม 2563)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
33
จำนวน(คน) 2 0 3 0 0 28
ร้อยละ 6.06 % 0.00 % 9.09 % 0.00 % 0.00 % 84.85 %
ระดับประถมศึกษา
87
จำนวน(คน) 2 0 8 0 0 77
ร้อยละ 2.30 % 0.00 % 9.20 % 0.00 % 0.00 % 88.51 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
0
จำนวน(คน) 0 0 0 0 0 0
ร้อยละ 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 120 คน
จำนวน(คน) 4 0 11 0 0 105
ร้อยละ 3.33 % 0.00 % 9.17 % 0.00 % 0.00 % 87.50 %

120 : 4 , 0 , 11 , 0 , 0 , 105...3.33 , 0.00 , 9.17 , 0.00 , 0.00 , 87.50 = 15 : 12.50
ข้อมูลวันที่ 30 มีนาคม 2563 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 120 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 15 คน คิดเป็นร้อยละ 12.50%

Powered By www.thaieducation.net