โรงเรียนบ้านเหล่านกชุมวิทยาสรรค์ (สพป.ขอนแก่น เขต 1) ปีงบประมาณ 2562
10 มิถุนายน 2562
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย เจษฎาภรณ์(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2562)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
31
จำนวน(คน) 0 4 8 0 0 19
ร้อยละ 0.00 % 12.90 % 25.81 % 0.00 % 0.00 % 61.29 %
ระดับประถมศึกษา
89
จำนวน(คน) 3 3 10 0 0 73
ร้อยละ 3.37 % 3.37 % 11.24 % 0.00 % 0.00 % 82.02 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
0
จำนวน(คน) 0 0 0 0 0 0
ร้อยละ 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 120 คน
จำนวน(คน) 3 7 18 0 0 92
ร้อยละ 2.50 % 5.83 % 15.00 % 0.00 % 0.00 % 76.67 %

120 : 3 , 7 , 18 , 0 , 0 , 92...2.50 , 5.83 , 15.00 , 0.00 , 0.00 , 76.67 = 28 : 23.33
ข้อมูลวันที่ 10 มิถุนายน 2562 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 120 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 28 คน คิดเป็นร้อยละ 23.33%

Powered By www.thaieducation.net