โรงเรียน บ้านหนองหญ้าแพรกท่าแร่ (สพป.ขอนแก่น เขต 1) ปีงบประมาณ 2563
30 มีนาคม 2563
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย เจษฎาภรณ์(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 30 มีนาคม 2563)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
53
จำนวน(คน) 4 0 1 0 0 48
ร้อยละ 7.55 % 0.00 % 1.89 % 0.00 % 0.00 % 90.57 %
ระดับประถมศึกษา
182
จำนวน(คน) 20 0 12 0 0 150
ร้อยละ 10.99 % 0.00 % 6.59 % 0.00 % 0.00 % 82.42 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
95
จำนวน(คน) 3 0 5 0 0 87
ร้อยละ 3.16 % 0.00 % 5.26 % 0.00 % 0.00 % 91.58 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 330 คน
จำนวน(คน) 27 0 18 0 0 285
ร้อยละ 8.18 % 0.00 % 5.45 % 0.00 % 0.00 % 86.36 %

235 : 24 , 0 , 13 , 0 , 0 , 198...10.21 , 0.00 , 5.53 , 0.00 , 0.00 , 84.26 = 37 : 15.74
ข้อมูลวันที่ 30 มีนาคม 2563 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 330 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 45 คน คิดเป็นร้อยละ 13.64%

Powered By www.thaieducation.net