โรงเรียน บ้านหนองหญ้าแพรกท่าแร่ (สพป.ขอนแก่น เขต 1) ปีงบประมาณ 2562
10 พฤศจิกายน 2562
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย เจษฎาภรณ์(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 10 พฤศจิกายน 2562)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
53
จำนวน(คน) 0 0 1 4 0 48
ร้อยละ 0.00 % 0.00 % 1.89 % 7.55 % 0.00 % 90.57 %
ระดับประถมศึกษา
198
จำนวน(คน) 0 0 11 20 1 166
ร้อยละ 0.00 % 0.00 % 5.56 % 10.10 % 0.51 % 83.84 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
95
จำนวน(คน) 0 0 5 3 0 87
ร้อยละ 0.00 % 0.00 % 5.26 % 3.16 % 0.00 % 91.58 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 346 คน
จำนวน(คน) 0 0 17 27 1 301
ร้อยละ 0.00 % 0.00 % 4.91 % 7.80 % 0.29 % 86.99 %

251 : 0 , 0 , 12 , 24 , 1 , 214...0.00 , 0.00 , 4.78 , 9.56 , 0.40 , 85.26 = 37 : 14.74
ข้อมูลวันที่ 10 พฤศจิกายน 2562 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 346 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 45 คน คิดเป็นร้อยละ 13.01%

Powered By www.thaieducation.net