โรงเรียน บ้านหนองหญ้าแพรกท่าแร่ (สพป.ขอนแก่น เขต 1) ปีงบประมาณ 2562
10 มิถุนายน 2562
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย เจษฎาภรณ์(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2562)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
51
จำนวน(คน) 0 0 0 2 0 49
ร้อยละ 0.00 % 0.00 % 0.00 % 3.92 % 0.00 % 96.08 %
ระดับประถมศึกษา
195
จำนวน(คน) 0 0 0 21 11 163
ร้อยละ 0.00 % 0.00 % 0.00 % 10.77 % 5.64 % 83.59 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
93
จำนวน(คน) 0 0 0 10 6 77
ร้อยละ 0.00 % 0.00 % 0.00 % 10.75 % 6.45 % 82.80 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 339 คน
จำนวน(คน) 0 0 0 33 17 289
ร้อยละ 0.00 % 0.00 % 0.00 % 9.73 % 5.01 % 85.25 %

246 : 0 , 0 , 0 , 23 , 11 , 212...0.00 , 0.00 , 0.00 , 9.35 , 4.47 , 86.18 = 34 : 13.82
ข้อมูลวันที่ 10 มิถุนายน 2562 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 339 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 50 คน คิดเป็นร้อยละ 14.75%

Powered By www.thaieducation.net