โรงเรียนวัดแขมหนู (สพป.จันทบุรี เขต 1) ปีงบประมาณ 2563
30 มีนาคม 2563
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย ชุติกาญจน์(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 30 มีนาคม 2563)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
12
จำนวน(คน) 0 0 0 0 1 11
ร้อยละ 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 8.33 % 91.67 %
ระดับประถมศึกษา
12
จำนวน(คน) 0 0 1 0 0 11
ร้อยละ 0.00 % 0.00 % 8.33 % 0.00 % 0.00 % 91.67 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
0
จำนวน(คน) 0 0 0 0 0 0
ร้อยละ 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 24 คน
จำนวน(คน) 0 0 1 0 1 22
ร้อยละ 0.00 % 0.00 % 4.17 % 0.00 % 4.17 % 91.67 %

24 : 0 , 0 , 1 , 0 , 1 , 22...0.00 , 0.00 , 4.17 , 0.00 , 4.17 , 91.67 = 2 : 8.33
ข้อมูลวันที่ 30 มีนาคม 2563 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 24 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 2 คน คิดเป็นร้อยละ 8.33%

Powered By www.thaieducation.net