โรงเรียน บ้านโนนตุ่นประชาบำรุง (สพป.ขอนแก่น เขต 1) ปีงบประมาณ 2563
30 มีนาคม 2563
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย เจษฎาภรณ์(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 30 มีนาคม 2563)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
13
จำนวน(คน) 0 2 1 0 0 10
ร้อยละ 0.00 % 15.38 % 7.69 % 0.00 % 0.00 % 76.92 %
ระดับประถมศึกษา
26
จำนวน(คน) 2 0 1 0 2 21
ร้อยละ 7.69 % 0.00 % 3.85 % 0.00 % 7.69 % 80.77 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
0
จำนวน(คน) 0 0 0 0 0 0
ร้อยละ 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 39 คน
จำนวน(คน) 2 2 2 0 2 31
ร้อยละ 5.13 % 5.13 % 5.13 % 0.00 % 5.13 % 79.49 %

39 : 2 , 2 , 2 , 0 , 2 , 31...5.13 , 5.13 , 5.13 , 0.00 , 5.13 , 79.49 = 8 : 20.51
ข้อมูลวันที่ 30 มีนาคม 2563 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 39 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 8 คน คิดเป็นร้อยละ 20.51%

Powered By www.thaieducation.net