โรงเรียนบ้านโนนเขวา (สพป.ขอนแก่น เขต 1) ปีงบประมาณ 2563
30 มีนาคม 2563
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย เจษฎาภรณ์(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 30 มีนาคม 2563)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
11
จำนวน(คน) 1 1 2 1 1 5
ร้อยละ 9.09 % 9.09 % 18.18 % 9.09 % 9.09 % 45.45 %
ระดับประถมศึกษา
54
จำนวน(คน) 10 3 3 2 2 34
ร้อยละ 18.52 % 5.56 % 5.56 % 3.70 % 3.70 % 62.96 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
0
จำนวน(คน) 0 0 0 0 0 0
ร้อยละ 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 65 คน
จำนวน(คน) 11 4 5 3 3 39
ร้อยละ 16.92 % 6.15 % 7.69 % 4.62 % 4.62 % 60.00 %

65 : 11 , 4 , 5 , 3 , 3 , 39...16.92 , 6.15 , 7.69 , 4.62 , 4.62 , 60.00 = 26 : 40.00
ข้อมูลวันที่ 30 มีนาคม 2563 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 65 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 26 คน คิดเป็นร้อยละ 40.00%

Powered By www.thaieducation.net