โรงเรียนบ้านโนนเขวา (สพป.ขอนแก่น เขต 1) ปีงบประมาณ 2562
30 กันยายน 2562
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย เจษฎาภรณ์(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2562)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
12
จำนวน(คน) 2 1 1 1 1 6
ร้อยละ 16.67 % 8.33 % 8.33 % 8.33 % 8.33 % 50.00 %
ระดับประถมศึกษา
50
จำนวน(คน) 14 2 10 2 0 22
ร้อยละ 28.00 % 4.00 % 20.00 % 4.00 % 0.00 % 44.00 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
0
จำนวน(คน) 0 0 0 0 0 0
ร้อยละ 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 62 คน
จำนวน(คน) 16 3 11 3 1 28
ร้อยละ 25.81 % 4.84 % 17.74 % 4.84 % 1.61 % 45.16 %

62 : 16 , 3 , 11 , 3 , 1 , 28...25.81 , 4.84 , 17.74 , 4.84 , 1.61 , 45.16 = 34 : 54.84
ข้อมูลวันที่ 30 กันยายน 2562 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 62 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 34 คน คิดเป็นร้อยละ 54.84%

Powered By www.thaieducation.net