โรงเรียนบ้านดอนหันวิทยาสาร (สพป.ขอนแก่น เขต 1) ปีงบประมาณ 2562
30 กันยายน 2562
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย เจษฎาภรณ์(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2562)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
16
จำนวน(คน) 3 0 3 0 0 10
ร้อยละ 18.75 % 0.00 % 18.75 % 0.00 % 0.00 % 62.50 %
ระดับประถมศึกษา
55
จำนวน(คน) 6 0 6 0 0 43
ร้อยละ 10.91 % 0.00 % 10.91 % 0.00 % 0.00 % 78.18 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
0
จำนวน(คน) 0 0 0 0 0 0
ร้อยละ 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 71 คน
จำนวน(คน) 9 0 9 0 0 53
ร้อยละ 12.68 % 0.00 % 12.68 % 0.00 % 0.00 % 74.65 %

71 : 9 , 0 , 9 , 0 , 0 , 53...12.68 , 0.00 , 12.68 , 0.00 , 0.00 , 74.65 = 18 : 25.35
ข้อมูลวันที่ 30 กันยายน 2562 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 71 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 18 คน คิดเป็นร้อยละ 25.35%

Powered By www.thaieducation.net