โรงเรียนบ้านดอนแดงดอนน้อยวิทยา (สพป.ขอนแก่น เขต 1) ปีงบประมาณ 2562
10 พฤศจิกายน 2562
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย เจษฎาภรณ์(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 10 พฤศจิกายน 2562)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
25
จำนวน(คน) 1 1 0 0 0 23
ร้อยละ 4.00 % 4.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 92.00 %
ระดับประถมศึกษา
57
จำนวน(คน) 5 4 5 0 0 43
ร้อยละ 8.77 % 7.02 % 8.77 % 0.00 % 0.00 % 75.44 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
38
จำนวน(คน) 4 0 7 0 0 27
ร้อยละ 10.53 % 0.00 % 18.42 % 0.00 % 0.00 % 71.05 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 120 คน
จำนวน(คน) 10 5 12 0 0 93
ร้อยละ 8.33 % 4.17 % 10.00 % 0.00 % 0.00 % 77.50 %

82 : 6 , 5 , 5 , 0 , 0 , 66...7.32 , 6.10 , 6.10 , 0.00 , 0.00 , 80.49 = 16 : 19.51
ข้อมูลวันที่ 10 พฤศจิกายน 2562 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 120 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 27 คน คิดเป็นร้อยละ 22.50%

Powered By www.thaieducation.net