โรงเรียน บ้านป่าสังข์หนองฮี (สพป.ขอนแก่น เขต 1) ปีงบประมาณ 2563
30 มีนาคม 2563
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย เจษฎาภรณ์(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 30 มีนาคม 2563)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
9
จำนวน(คน) 0 0 0 0 0 9
ร้อยละ 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 100.00 %
ระดับประถมศึกษา
39
จำนวน(คน) 0 0 0 0 1 38
ร้อยละ 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 2.56 % 97.44 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
48
จำนวน(คน) 0 0 0 0 0 48
ร้อยละ 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 100.00 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 96 คน
จำนวน(คน) 0 0 0 0 1 95
ร้อยละ 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 1.04 % 98.96 %

48 : 0 , 0 , 0 , 0 , 1 , 47...0.00 , 0.00 , 0.00 , 0.00 , 2.08 , 97.92 = 1 : 2.08
ข้อมูลวันที่ 30 มีนาคม 2563 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 96 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 1 คน คิดเป็นร้อยละ 1.04%

Powered By www.thaieducation.net