โรงเรียน บ้านดอนช้าง(ศรีสุขวิทยาคาร) (สพป.ขอนแก่น เขต 1) ปีงบประมาณ 2563
30 มีนาคม 2563
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย เจษฎาภรณ์(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 30 มีนาคม 2563)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
5
จำนวน(คน) -1 0 2 0 0 4
ร้อยละ -20.00 % 0.00 % 40.00 % 0.00 % 0.00 % 80.00 %
ระดับประถมศึกษา
38
จำนวน(คน) -3 0 5 0 0 36
ร้อยละ -7.89 % 0.00 % 13.16 % 0.00 % 0.00 % 94.74 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
16
จำนวน(คน) -1 0 1 0 0 16
ร้อยละ -6.25 % 0.00 % 6.25 % 0.00 % 0.00 % 100.00 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 59 คน
จำนวน(คน) -5 0 8 0 0 56
ร้อยละ -8.47 % 0.00 % 13.56 % 0.00 % 0.00 % 94.92 %

43 : -4 , 0 , 7 , 0 , 0 , 40...-9.30 , 0.00 , 16.28 , 0.00 , 0.00 , 93.02 = 3 : 6.98
ข้อมูลวันที่ 30 มีนาคม 2563 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 59 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 3 คน คิดเป็นร้อยละ 5.08%

Powered By www.thaieducation.net