โรงเรียน บ้านดอนช้าง(ศรีสุขวิทยาคาร) (สพป.ขอนแก่น เขต 1) ปีงบประมาณ 2562
10 มิถุนายน 2562
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย เจษฎาภรณ์(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2562)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
5
จำนวน(คน) -1 0 1 0 0 5
ร้อยละ -20.00 % 0.00 % 20.00 % 0.00 % 0.00 % 100.00 %
ระดับประถมศึกษา
38
จำนวน(คน) -2 0 4 0 0 36
ร้อยละ -5.26 % 0.00 % 10.53 % 0.00 % 0.00 % 94.74 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
14
จำนวน(คน) 0 0 0 0 0 14
ร้อยละ 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 100.00 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 57 คน
จำนวน(คน) -3 0 5 0 0 55
ร้อยละ -5.26 % 0.00 % 8.77 % 0.00 % 0.00 % 96.49 %

43 : -3 , 0 , 5 , 0 , 0 , 41...-6.98 , 0.00 , 11.63 , 0.00 , 0.00 , 95.35 = 2 : 4.65
ข้อมูลวันที่ 10 มิถุนายน 2562 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 57 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 2 คน คิดเป็นร้อยละ 3.51%

Powered By www.thaieducation.net