โรงเรียนบ้านทุ่งสาคร (สพป.กระบี่) ปีงบประมาณ 2563
30 มีนาคม 2563
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย พรทิพย์(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 30 มีนาคม 2563)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
25
จำนวน(คน) 2 1 2 0 0 20
ร้อยละ 8.00 % 4.00 % 8.00 % 0.00 % 0.00 % 80.00 %
ระดับประถมศึกษา
46
จำนวน(คน) 1 0 1 1 0 43
ร้อยละ 2.17 % 0.00 % 2.17 % 2.17 % 0.00 % 93.48 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
0
จำนวน(คน) 0 0 0 0 0 0
ร้อยละ 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 71 คน
จำนวน(คน) 3 1 3 1 0 63
ร้อยละ 4.23 % 1.41 % 4.23 % 1.41 % 0.00 % 88.73 %

71 : 3 , 1 , 3 , 1 , 0 , 63...4.23 , 1.41 , 4.23 , 1.41 , 0.00 , 88.73 = 8 : 11.27
ข้อมูลวันที่ 30 มีนาคม 2563 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 71 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 8 คน คิดเป็นร้อยละ 11.27%

Powered By www.thaieducation.net