โรงเรียนบ้านหนองไหลหนองบัวทอง (สพป.ขอนแก่น เขต 1) ปีงบประมาณ 2563
30 มีนาคม 2563
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย เจษฎาภรณ์(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 30 มีนาคม 2563)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
31
จำนวน(คน) 2 0 2 0 0 27
ร้อยละ 6.45 % 0.00 % 6.45 % 0.00 % 0.00 % 87.10 %
ระดับประถมศึกษา
84
จำนวน(คน) 2 3 5 0 0 74
ร้อยละ 2.38 % 3.57 % 5.95 % 0.00 % 0.00 % 88.10 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
48
จำนวน(คน) 2 0 4 0 0 42
ร้อยละ 4.17 % 0.00 % 8.33 % 0.00 % 0.00 % 87.50 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 163 คน
จำนวน(คน) 6 3 11 0 0 143
ร้อยละ 3.68 % 1.84 % 6.75 % 0.00 % 0.00 % 87.73 %

115 : 4 , 3 , 7 , 0 , 0 , 101...3.48 , 2.61 , 6.09 , 0.00 , 0.00 , 87.83 = 14 : 12.17
ข้อมูลวันที่ 30 มีนาคม 2563 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 163 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 20 คน คิดเป็นร้อยละ 12.27%

Powered By www.thaieducation.net