โรงเรียนบ้านหนองไหลหนองบัวทอง (สพป.ขอนแก่น เขต 1) ปีงบประมาณ 2562
30 กันยายน 2562
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย เจษฎาภรณ์(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2562)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
32
จำนวน(คน) 4 0 3 0 0 25
ร้อยละ 12.50 % 0.00 % 9.38 % 0.00 % 0.00 % 78.13 %
ระดับประถมศึกษา
81
จำนวน(คน) 9 0 12 0 0 60
ร้อยละ 11.11 % 0.00 % 14.81 % 0.00 % 0.00 % 74.07 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
47
จำนวน(คน) 3 0 10 0 0 34
ร้อยละ 6.38 % 0.00 % 21.28 % 0.00 % 0.00 % 72.34 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 160 คน
จำนวน(คน) 16 0 25 0 0 119
ร้อยละ 10.00 % 0.00 % 15.63 % 0.00 % 0.00 % 74.38 %

113 : 13 , 0 , 15 , 0 , 0 , 85...11.50 , 0.00 , 13.27 , 0.00 , 0.00 , 75.22 = 28 : 24.78
ข้อมูลวันที่ 30 กันยายน 2562 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 160 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 41 คน คิดเป็นร้อยละ 25.63%

Powered By www.thaieducation.net