โรงเรียนบ้านหนองไหลหนองบัวทอง (สพป.ขอนแก่น เขต 1) ปีงบประมาณ 2562
10 มิถุนายน 2562
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย เจษฎาภรณ์(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2562)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
32
จำนวน(คน) 6 0 2 0 0 24
ร้อยละ 18.75 % 0.00 % 6.25 % 0.00 % 0.00 % 75.00 %
ระดับประถมศึกษา
81
จำนวน(คน) 10 0 12 0 0 59
ร้อยละ 12.35 % 0.00 % 14.81 % 0.00 % 0.00 % 72.84 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
48
จำนวน(คน) 9 0 10 0 0 29
ร้อยละ 18.75 % 0.00 % 20.83 % 0.00 % 0.00 % 60.42 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 161 คน
จำนวน(คน) 25 0 24 0 0 112
ร้อยละ 15.53 % 0.00 % 14.91 % 0.00 % 0.00 % 69.57 %

113 : 16 , 0 , 14 , 0 , 0 , 83...14.16 , 0.00 , 12.39 , 0.00 , 0.00 , 73.45 = 30 : 26.55
ข้อมูลวันที่ 10 มิถุนายน 2562 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 161 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 49 คน คิดเป็นร้อยละ 30.43%

Powered By www.thaieducation.net