โรงเรียนบ้านโคกสีวิทยาเสริม (สพป.ขอนแก่น เขต 1) ปีงบประมาณ 2563
30 มีนาคม 2563
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย เจษฎาภรณ์(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 30 มีนาคม 2563)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
50
จำนวน(คน) 4 4 3 0 0 39
ร้อยละ 8.00 % 8.00 % 6.00 % 0.00 % 0.00 % 78.00 %
ระดับประถมศึกษา
98
จำนวน(คน) 3 3 7 0 0 85
ร้อยละ 3.06 % 3.06 % 7.14 % 0.00 % 0.00 % 86.73 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
0
จำนวน(คน) 0 0 0 0 0 0
ร้อยละ 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 148 คน
จำนวน(คน) 7 7 10 0 0 124
ร้อยละ 4.73 % 4.73 % 6.76 % 0.00 % 0.00 % 83.78 %

148 : 7 , 7 , 10 , 0 , 0 , 124...4.73 , 4.73 , 6.76 , 0.00 , 0.00 , 83.78 = 24 : 16.22
ข้อมูลวันที่ 30 มีนาคม 2563 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 148 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 24 คน คิดเป็นร้อยละ 16.22%

Powered By www.thaieducation.net