โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น (สพป.ขอนแก่น เขต 1) ปีงบประมาณ 2563
30 มีนาคม 2563
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย เจษฎาภรณ์(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 30 มีนาคม 2563)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
716
จำนวน(คน) 40 10 153 4 66 443
ร้อยละ 5.59 % 1.40 % 21.37 % 0.56 % 9.22 % 61.87 %
ระดับประถมศึกษา
2919
จำนวน(คน) 74 39 941 18 571 1276
ร้อยละ 2.54 % 1.34 % 32.24 % 0.62 % 19.56 % 43.71 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
0
จำนวน(คน) 0 0 0 0 0 0
ร้อยละ 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 3635 คน
จำนวน(คน) 114 49 1094 22 637 1719
ร้อยละ 3.14 % 1.35 % 30.10 % 0.61 % 17.52 % 47.29 %

3635 : 114 , 49 , 1094 , 22 , 637 , 1719...3.14 , 1.35 , 30.10 , 0.61 , 17.52 , 47.29 = 1916 : 52.71
ข้อมูลวันที่ 30 มีนาคม 2563 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 3635 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 1916 คน คิดเป็นร้อยละ 52.71%

Powered By www.thaieducation.net