โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น (สพป.ขอนแก่น เขต 1) ปีงบประมาณ 2562
30 กันยายน 2562
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย เจษฎาภรณ์(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2562)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
653
จำนวน(คน) 45 20 30 9 30 519
ร้อยละ 6.89 % 3.06 % 4.59 % 1.38 % 4.59 % 79.48 %
ระดับประถมศึกษา
2925
จำนวน(คน) 160 86 248 35 348 2048
ร้อยละ 5.47 % 2.94 % 8.48 % 1.20 % 11.90 % 70.02 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
0
จำนวน(คน) 0 0 0 0 0 0
ร้อยละ 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 3578 คน
จำนวน(คน) 205 106 278 44 378 2567
ร้อยละ 5.73 % 2.96 % 7.77 % 1.23 % 10.56 % 71.74 %

3578 : 205 , 106 , 278 , 44 , 378 , 2567...5.73 , 2.96 , 7.77 , 1.23 , 10.56 , 71.74 = 1011 : 28.26
ข้อมูลวันที่ 30 กันยายน 2562 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 3578 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 1011 คน คิดเป็นร้อยละ 28.26%

Powered By www.thaieducation.net