โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น (สพป.ขอนแก่น เขต 1) ปีงบประมาณ 2562
10 มิถุนายน 2562
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย เจษฎาภรณ์(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2562)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
653
จำนวน(คน) 61 31 37 12 37 475
ร้อยละ 9.34 % 4.75 % 5.67 % 1.84 % 5.67 % 72.74 %
ระดับประถมศึกษา
2925
จำนวน(คน) 175 91 251 41 360 2007
ร้อยละ 5.98 % 3.11 % 8.58 % 1.40 % 12.31 % 68.62 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
0
จำนวน(คน) 0 0 0 0 0 0
ร้อยละ 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 3578 คน
จำนวน(คน) 236 122 288 53 397 2482
ร้อยละ 6.60 % 3.41 % 8.05 % 1.48 % 11.10 % 69.37 %

3578 : 236 , 122 , 288 , 53 , 397 , 2482...6.60 , 3.41 , 8.05 , 1.48 , 11.10 , 69.37 = 1096 : 30.63
ข้อมูลวันที่ 10 มิถุนายน 2562 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 3578 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 1096 คน คิดเป็นร้อยละ 30.63%

Powered By www.thaieducation.net