โรงเรียนบ้านหาดยาว (สพป.กระบี่) ปีงบประมาณ 2562
30 กันยายน 2562
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย พรทิพย์(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2562)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
11
จำนวน(คน) 1 1 1 1 0 7
ร้อยละ 9.09 % 9.09 % 9.09 % 9.09 % 0.00 % 63.64 %
ระดับประถมศึกษา
39
จำนวน(คน) 6 1 2 2 0 28
ร้อยละ 15.38 % 2.56 % 5.13 % 5.13 % 0.00 % 71.79 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
0
จำนวน(คน) 0 0 0 0 0 0
ร้อยละ 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 50 คน
จำนวน(คน) 7 2 3 3 0 35
ร้อยละ 14.00 % 4.00 % 6.00 % 6.00 % 0.00 % 70.00 %

50 : 7 , 2 , 3 , 3 , 0 , 35...14.00 , 4.00 , 6.00 , 6.00 , 0.00 , 70.00 = 15 : 30.00
ข้อมูลวันที่ 30 กันยายน 2562 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 50 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 15 คน คิดเป็นร้อยละ 30.00%

Powered By www.thaieducation.net