โรงเรียนบ้านหาดยาว (สพป.กระบี่) ปีงบประมาณ 2562
10 มิถุนายน 2562
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย พรทิพย์(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2562)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
11
จำนวน(คน) 1 1 1 0 0 8
ร้อยละ 9.09 % 9.09 % 9.09 % 0.00 % 0.00 % 72.73 %
ระดับประถมศึกษา
19
จำนวน(คน) 6 1 2 1 0 9
ร้อยละ 31.58 % 5.26 % 10.53 % 5.26 % 0.00 % 47.37 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
0
จำนวน(คน) 0 0 0 0 0 0
ร้อยละ 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 30 คน
จำนวน(คน) 7 2 3 1 0 17
ร้อยละ 23.33 % 6.67 % 10.00 % 3.33 % 0.00 % 56.67 %

30 : 7 , 2 , 3 , 1 , 0 , 17...23.33 , 6.67 , 10.00 , 3.33 , 0.00 , 56.67 = 13 : 43.33
ข้อมูลวันที่ 10 มิถุนายน 2562 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 30 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 13 คน คิดเป็นร้อยละ 43.33%

Powered By www.thaieducation.net