โรงเรียนบ้านโคกแปะ (สพป.ขอนแก่น เขต 1) ปีงบประมาณ 2563
30 มีนาคม 2563
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย เจษฎาภรณ์(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 30 มีนาคม 2563)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
25
จำนวน(คน) 1 1 0 0 0 23
ร้อยละ 4.00 % 4.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 92.00 %
ระดับประถมศึกษา
80
จำนวน(คน) 9 5 1 0 0 65
ร้อยละ 11.25 % 6.25 % 1.25 % 0.00 % 0.00 % 81.25 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
28
จำนวน(คน) 1 0 3 0 0 24
ร้อยละ 3.57 % 0.00 % 10.71 % 0.00 % 0.00 % 85.71 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 133 คน
จำนวน(คน) 11 6 4 0 0 112
ร้อยละ 8.27 % 4.51 % 3.01 % 0.00 % 0.00 % 84.21 %

105 : 10 , 6 , 1 , 0 , 0 , 88...9.52 , 5.71 , 0.95 , 0.00 , 0.00 , 83.81 = 17 : 16.19
ข้อมูลวันที่ 30 มีนาคม 2563 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 133 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 21 คน คิดเป็นร้อยละ 15.79%

Powered By www.thaieducation.net