โรงเรียนสนามบิน (สพป.ขอนแก่น เขต 1) ปีงบประมาณ 2563
30 มีนาคม 2563
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย เจษฎาภรณ์(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 30 มีนาคม 2563)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
304
จำนวน(คน) 2 5 35 3 30 229
ร้อยละ 0.66 % 1.64 % 11.51 % 0.99 % 9.87 % 75.33 %
ระดับประถมศึกษา
2258
จำนวน(คน) 24 49 414 25 365 1381
ร้อยละ 1.06 % 2.17 % 18.33 % 1.11 % 16.16 % 61.16 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
280
จำนวน(คน) 1 3 51 2 48 175
ร้อยละ 0.36 % 1.07 % 18.21 % 0.71 % 17.14 % 62.50 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 2842 คน
จำนวน(คน) 27 57 500 30 443 1785
ร้อยละ 0.95 % 2.01 % 17.59 % 1.06 % 15.59 % 62.81 %

2562 : 26 , 54 , 449 , 28 , 395 , 1610...1.01 , 2.11 , 17.53 , 1.09 , 15.42 , 62.84 = 952 : 37.16
ข้อมูลวันที่ 30 มีนาคม 2563 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 2842 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 1057 คน คิดเป็นร้อยละ 37.19%

Powered By www.thaieducation.net