โรงเรียนสนามบิน (สพป.ขอนแก่น เขต 1) ปีงบประมาณ 2562
10 พฤศจิกายน 2562
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย เจษฎาภรณ์(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 10 พฤศจิกายน 2562)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
307
จำนวน(คน) 12 5 35 2 35 218
ร้อยละ 3.91 % 1.63 % 11.40 % 0.65 % 11.40 % 71.01 %
ระดับประถมศึกษา
2259
จำนวน(คน) 76 49 414 24 114 1582
ร้อยละ 3.36 % 2.17 % 18.33 % 1.06 % 5.05 % 70.03 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
288
จำนวน(คน) 9 3 51 1 51 173
ร้อยละ 3.13 % 1.04 % 17.71 % 0.35 % 17.71 % 60.07 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 2854 คน
จำนวน(คน) 97 57 500 27 200 1973
ร้อยละ 3.40 % 2.00 % 17.52 % 0.95 % 7.01 % 69.13 %

2566 : 88 , 54 , 449 , 26 , 149 , 1800...3.43 , 2.10 , 17.50 , 1.01 , 5.81 , 70.15 = 766 : 29.85
ข้อมูลวันที่ 10 พฤศจิกายน 2562 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 2854 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 881 คน คิดเป็นร้อยละ 30.87%

Powered By www.thaieducation.net