โรงเรียนสนามบิน (สพป.ขอนแก่น เขต 1) ปีงบประมาณ 2562
30 กันยายน 2562
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย เจษฎาภรณ์(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2562)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
311
จำนวน(คน) 36 16 9 35 18 197
ร้อยละ 11.58 % 5.14 % 2.89 % 11.25 % 5.79 % 63.34 %
ระดับประถมศึกษา
2258
จำนวน(คน) 160 93 45 568 404 988
ร้อยละ 7.09 % 4.12 % 1.99 % 25.16 % 17.89 % 43.76 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
291
จำนวน(คน) 7 4 3 90 77 110
ร้อยละ 2.41 % 1.37 % 1.03 % 30.93 % 26.46 % 37.80 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 2860 คน
จำนวน(คน) 203 113 57 693 499 1295
ร้อยละ 7.10 % 3.95 % 1.99 % 24.23 % 17.45 % 45.28 %

2569 : 196 , 109 , 54 , 603 , 422 , 1185...7.63 , 4.24 , 2.10 , 23.47 , 16.43 , 46.13 = 1384 : 53.87
ข้อมูลวันที่ 30 กันยายน 2562 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 2860 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 1565 คน คิดเป็นร้อยละ 54.72%

Powered By www.thaieducation.net