โรงเรียนสนามบิน (สพป.ขอนแก่น เขต 1) ปีงบประมาณ 2562
10 มิถุนายน 2562
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย เจษฎาภรณ์(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2562)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
311
จำนวน(คน) 36 16 35 9 18 197
ร้อยละ 11.58 % 5.14 % 11.25 % 2.89 % 5.79 % 63.34 %
ระดับประถมศึกษา
2268
จำนวน(คน) 160 93 45 568 404 998
ร้อยละ 7.05 % 4.10 % 1.98 % 25.04 % 17.81 % 44.00 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
291
จำนวน(คน) 7 4 3 90 77 110
ร้อยละ 2.41 % 1.37 % 1.03 % 30.93 % 26.46 % 37.80 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 2870 คน
จำนวน(คน) 203 113 83 667 499 1305
ร้อยละ 7.07 % 3.94 % 2.89 % 23.24 % 17.39 % 45.47 %

2579 : 196 , 109 , 80 , 577 , 422 , 1195...7.60 , 4.23 , 3.10 , 22.37 , 16.36 , 46.34 = 1384 : 53.66
ข้อมูลวันที่ 10 มิถุนายน 2562 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 2870 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 1565 คน คิดเป็นร้อยละ 54.53%

Powered By www.thaieducation.net