โรงเรียนบ้านหนองเบ็ญ (สพป.ขอนแก่น เขต 1) ปีงบประมาณ 2563
30 มีนาคม 2563
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย เจษฎาภรณ์(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 30 มีนาคม 2563)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
14
จำนวน(คน) 1 1 0 1 0 11
ร้อยละ 7.14 % 7.14 % 0.00 % 7.14 % 0.00 % 78.57 %
ระดับประถมศึกษา
60
จำนวน(คน) 2 1 3 0 1 53
ร้อยละ 3.33 % 1.67 % 5.00 % 0.00 % 1.67 % 88.33 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
15
จำนวน(คน) 0 1 1 0 0 13
ร้อยละ 0.00 % 6.67 % 6.67 % 0.00 % 0.00 % 86.67 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 89 คน
จำนวน(คน) 3 3 4 1 1 77
ร้อยละ 3.37 % 3.37 % 4.49 % 1.12 % 1.12 % 86.52 %

74 : 3 , 2 , 3 , 1 , 1 , 64...4.05 , 2.70 , 4.05 , 1.35 , 1.35 , 86.49 = 10 : 13.51
ข้อมูลวันที่ 30 มีนาคม 2563 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 89 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 12 คน คิดเป็นร้อยละ 13.48%

Powered By www.thaieducation.net