โรงเรียนบ้านหนองเบ็ญ (สพป.ขอนแก่น เขต 1) ปีงบประมาณ 2562
30 กันยายน 2562
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย เจษฎาภรณ์(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2562)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
14
จำนวน(คน) 1 0 0 1 0 12
ร้อยละ 7.14 % 0.00 % 0.00 % 7.14 % 0.00 % 85.71 %
ระดับประถมศึกษา
60
จำนวน(คน) 3 1 3 1 3 49
ร้อยละ 5.00 % 1.67 % 5.00 % 1.67 % 5.00 % 81.67 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
15
จำนวน(คน) 1 0 2 0 1 11
ร้อยละ 6.67 % 0.00 % 13.33 % 0.00 % 6.67 % 73.33 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 89 คน
จำนวน(คน) 5 1 5 2 4 72
ร้อยละ 5.62 % 1.12 % 5.62 % 2.25 % 4.49 % 80.90 %

74 : 4 , 1 , 3 , 2 , 3 , 61...5.41 , 1.35 , 4.05 , 2.70 , 4.05 , 82.43 = 13 : 17.57
ข้อมูลวันที่ 30 กันยายน 2562 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 89 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 17 คน คิดเป็นร้อยละ 19.10%

Powered By www.thaieducation.net