โรงเรียนบ้านหนองเบ็ญ (สพป.ขอนแก่น เขต 1) ปีงบประมาณ 2562
10 มิถุนายน 2562
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย เจษฎาภรณ์(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2562)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
14
จำนวน(คน) 1 1 1 1 0 10
ร้อยละ 7.14 % 7.14 % 7.14 % 7.14 % 0.00 % 71.43 %
ระดับประถมศึกษา
60
จำนวน(คน) 3 2 3 1 3 48
ร้อยละ 5.00 % 3.33 % 5.00 % 1.67 % 5.00 % 80.00 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
15
จำนวน(คน) 1 0 2 0 1 11
ร้อยละ 6.67 % 0.00 % 13.33 % 0.00 % 6.67 % 73.33 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 89 คน
จำนวน(คน) 5 3 6 2 4 69
ร้อยละ 5.62 % 3.37 % 6.74 % 2.25 % 4.49 % 77.53 %

74 : 4 , 3 , 4 , 2 , 3 , 58...5.41 , 4.05 , 5.41 , 2.70 , 4.05 , 78.38 = 16 : 21.62
ข้อมูลวันที่ 10 มิถุนายน 2562 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 89 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 20 คน คิดเป็นร้อยละ 22.47%

Powered By www.thaieducation.net